Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE NA PRODEJNĚ NELZE PLATIT KARTOU, AKCEPTUJEME POUZE PENĚŽNÍ HOTOVOST.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností 24U s.r.o., IČ: 26152584, se sídlem Zvole u Prahy, Skochovická 88, PSČ 252 45, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74920 (dále jen „24U“) jako prodávajícím a zákazníky (dále jen „zákazníci“) jako kupujícími při prodeji elektroniky a dalšího souvisejícího zboží prostřednictvím e-shopu nebo jiným způsobem distančního prodeje.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod s elektronikou a souvisejícím zbožím provozovaný 24U na internetových stránkách www.24u.cz (doména internetových stránek může být změněna).

Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se právní vztahy mezi stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazníkem spotřebitel, platí, že tyto VOP nezkracují práva daná zákazníkovi zákonem, zejména § 1810 a násl. občanského zákoníku nebo zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; dává-li zákon spotřebiteli širší práva, než stanoví tyto VOP, uplatní se příslušná ustanovení zákona.

Tyto VOP platí pouze v tom rozsahu, v jakém nebude mezi 24U a zákazníkem dohodnuto jinak (obsah odsouhlasené objednávky má přednost před těmito VOP). Ustanovení čl. 1.3 věty druhé platí na tomto místě obdobně.


OBJEDNÁVKY

Objednávky se činí na základě aktuální nabídky 24U (dále jen „nabídka“), která je dostupná zejména na internetových stránkách e-shopu. Nabídka zahrnuje jednak cenové podmínky (ceník), jednak dodací podmínky a případně také další podmínky realizace objednávky. Jestliže zákazník objednává u 24U zboží obsažené v nabídce a neuvede-li výslovně jinak, platí, že objednává zboží za podmínek obsažených v nabídce. Jakékoli odchylky od nabídky musejí být ze strany 24U výslovně akceptovány (ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní). Přijaté objednávky jsou závazné a nelze je zrušit.

Aktuálnost nabídky se posuzuje k okamžiku, kdy objednávka dojde 24U. 24U je oprávněna nabídku měnit bez předchozího upozornění (pokud jde o rozsah sortimentu, cenové a jiné podmínky); přestože tedy zákazník nenakupuje prostřednictvím e-shopu, je žádoucí, aby sledoval aktuální nabídku na internetových stránkách e-shopu. Zákazník bere na vědomí, že zobrazení zboží v nabídce má pouze ilustrační charakter a v detailech se může lišit od dodávaného zboží.

V případě, že není uvedeno jinak, platí, že nabízené ceny jsou uváděny bez DPH. Toto pravidlo se neuplatní v případě spotřebitelů.

Objednává-li zákazník zboží v režimu „dodání do druhého pracovního dne“, musí být objednávka přijata ze strany 24U do 17.00 hod. pracovního dne předcházejícího plánovanému dni dodání. Objednává-li zákazník zboží v režimu „dodání do téhož pracovního dne“, musí být objednávka přijata ze strany 24U do 13.00 hod. příslušného pracovního dne. Tyto režimy platí pouze pro dodávky na území hlavního města Prahy.

V případě, že jde o zboží, u kterého je v nabídce uvedeno, že se jedná o zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, anebo jestliže je v nabídce uvedena jiná poznámka obdobného významu, 24U zákazníkovi potvrdí (telefonicky, e-mailem apod.) cenu a termín dodání; teprve potvrzením objednávky a akceptací ceny a dodacích podmínek ze strany zákazníka vzniká smluvní vztah mezi stranami. Nabídková cena zboží uvedeného v předchozí větě je orientační a může být před uzavřením smluvního vztahu měněna v závislosti na aktuální situaci na trhu.

Objednávky je možné činit následujícími způsoby:

prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách obchod.24u.cz;
elektronickou poštou na adrese obchod@24u.cz;
telefonicky či faxem na čísle + 420 224 910 892 (nejedná se o telefonní číslo zpoplatněné zvláštní sazbou).
Smluvní vztah na základě objednávek učiněných prostřednictvím elektronické pošty, faxem či telefonicky vzniká teprve potvrzením objednávek ze strany 24U. Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 občanského zákoníku, se doporučuje realizovat koupi zboží prostřednictvím e-shopu a jiné metody použít pouze v naléhavých nebo mimořádných případech; spotřebitelé berou na vědomí, že v těchto případech nemusí být možné plnit vůči nim informační povinnosti v kompletním zákonem předvídaném rozsahu (srov. zejména § 1824 odst. 2 občanského zákoníku).

Zákazníkům se doporučuje uvést v objednávce následující údaje: jméno a příjmení / obchodní firmu, bydliště / sídlo, IČ a DIČ (je-li zákazník podnikatelem, případně plátcem DPH), kód a název zboží podle nabídky, množství objednávaného zboží, způsob odebrání či dopravy (z nabídky 24U), dodací adresu a další údaje, které jsou pro zákazníka podstatné. Zákazník je povinen vždy uvést údaje, které jsou nezbytné za účelem jeho řádné identifikace a za účelem identifikace zboží, které objednává. Neudá-li zákazník dodací adresu, bude 24U vycházet z toho, že dodací adresou je adresa jeho bydliště / sídla. Neudá-li zákazník způsob odebrání či dopravy, platí, že si zboží odebere osobně.

Neuvede-li zákazník v objednávce, že zboží objednává pro účely podnikání (zejména formou vyplnění IČ), bude 24U vycházet z toho, že zboží není objednáváno k těmto účelům; tím nejsou dotčena případná oprávnění 24U vyplývající z faktu, že zboží bylo ve skutečnosti objednáno pro účely podnikání.

Uvádí-li 24U, že zboží je na skladě, znamená to (není-li výslovně potvrzeno jinak), že na skladě je jeden kus zboží; v případě objednávky více kusů, platí obdobně čl. 2.5. Požaduje-li zákazník v objednávce podmínky odchylující se od nabídky, postupuje se obdobně podle čl. 2.5.

Neuvede-li zákazník výslovně jinak, platí, že objednávka má být splněna vcelku a že zákazník nemá zájem o částečné plnění.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

24U nabízí následující možnosti úhrady kupní ceny za zboží:

platba bankovním převodem předem;
platba v hotovosti při osobním odběru zboží;
platba na dobírku při doručení zboží (platbu přebírá od zákazníka dopravce zboží);
platba platební kartou prostřednictvím služby GPWebpay (služba provozovaná ČSOB - Československá obchodní banka, a.s.);
platba na základě faktury po dodání zboží (pouze po schválení ze strany 24U, zpravidla u zákazníků s bezvadnou historií odběrů u 24U)
Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je zákazník povinen uhradit celou cenu zboží před dodáním nebo při dodání. Nejde-li o spotřebitele, platí, že zboží zůstává vlastnictvím 24U až do úplné úhrady kupní ceny; v případě spotřebitelů platí § 2160 občanského zákoníku.

Přepravné se hradí společně s kupní cenou zboží a pro účely platebních podmínek (splatnost, způsob platby atd.) se považuje za její součást.

Není přijatelné, aby zákazník nebo poskytovatelé platebních služeb, které zákazník využívá, prováděli z poukazovaných částek jakékoli srážky na úkor 24U.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


DODACÍ PODMÍNKY

Zboží může být zákazníkovi dodáno jeho zpřístupněním v provozovně 24U k osobnímu odběru (a vyrozuměním zákazníka o tom, že zboží je připraveno k odběru) nebo doručením na zákazníkem udané místo. Způsob dodání volí zákazník; změna způsobu dodání po přijetí objednávky je možná po individuální dohodě s 24U. Dodání zboží do zahraničí musí být dohodnuto s 24U.

Osobní odběr zboží je pro zákazníka bezplatný. Jiné způsoby dodání zboží jsou zpoplatněny způsobem stanoveným v nabídce. Náklady na dodání se přičítají ke kupní ceně; ustanovení čl. 3.3 není dotčeno.

Zboží bude zákazníkovi dodáno ve sjednané lhůtě. 24U však neodpovídá za jednání či opomenutí třetích osob a za případy vyšší moci; není-li možné z těchto důvodů sjednanou dodací lhůtu dodržet, kontaktuje 24U zákazníka a společně ujednají náhradní dodací lhůtu nebo se dohodnou na zrušení objednávky. Nebyla-li sjednána žádná dodací lhůta, dodá 24U zboží ve lhůtě, která je na trhu obvyklá. Byla-li sjednána platba kupní ceny předem, začíná dodací lhůta běžet od úplné úhrady kupní ceny. Je-li dodací lhůta sjednána v hodinách, počíná běžet od výslovného potvrzení objednávky ze strany 24U.

Zákazník odpovídá za to, že zboží bude od 24U / dopravce přebírat osoba, která je k tomu oprávněna. Okolnost, že zboží převzala osoba, která k tomu nebyla oprávněna, nemůže jít k tíži 24U. 24U / dopravce jsou oprávněni požadovat při dodání zboží identifikaci přebírající osoby pomocí platného úředního průkazu (případně výpisu z obchodního rejstříku, plné moci apod.) a jsou oprávněni odepřít vydání zboží, jestliže k identifikaci nedojde; ustanovení předchozí věty tím není dotčeno.

Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a protokol do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem 24U. V případě osob, které nejsou spotřebiteli, má lhůta podle předchozí věty propadný charakter, tzn. pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není nárok. V případě spotřebitelů sice uvedená lhůta nemá propadný charakter, ale zákazník bere na vědomí, že nerespektování popsaného postupu může vést k důkazní nouzi (24U nebude mít dostatek podkladů pro vyhodnocení reklamace ku prospěchu zákazníka).

Zákazník si je vědom, že mu koupí zboží od 24U nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů výrobců zboží, 24U  nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě smlouvou sjednáno nebo zákonem stanoveno jinak.


PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY A INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Ustanovení tohoto čl. 5 se vztahuje pouze na případy, kdy zákazník je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a zároveň byla-li kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo zákazníkem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat 24U formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu obchod@24u.cz). Zákazník může použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností:

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Je nepřípustné zaslat 24U zboží zpět na dobírku; taková zásilka nebude převzata.

Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu 24U bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 24U došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které 24U od zákazníka obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený 24U). Pro vrácení plateb 24U použije stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. Zákazníkovi tím nevzniknou další náklady. 24U vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese 24U s.r.o., Praha 4, Michelská 51-53, PSČ 141 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží ponese zákazník. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese zákazník přímé náklady spojené s jeho vrácením, jejichž maximum může podle odhadu dosáhnout až 10 000 Kč (v závislosti na druhu zboží).

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy podle výše uvedených ustanovení:

o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 24U a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení do smlouvy;
v dalších případech stanovených zákonem.
V případě, že zákazník nabude dojmu, že došlo k poškození jeho práv, je oprávněn obrátit se na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Který orgán je příslušný, stanoví zákon o ochraně spotřebitele; zpravidla jím bude živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce.  

24U dává zákazníkovi na vědomí, že kupní smlouva v souvislosti s odběrem zboží od 24U není vyhotovována jako samostatný dokument, ledaže se strany výslovně dohodnou jinak. Dokumentace v souvislosti s koupí (objednávka, obchodní podmínky apod.) bude uložena u 24U a 24U k ní umožní zákazníkovi na jeho žádost přístup, a to formou, kterou 24U stanoví (např. zasláním dokumentace zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty). Koupi lze realizovat (kupní smlouvu lze uzavřít) pouze v českém jazyce, ledaže se strany výslovně dohodnou jinak.

Má-li zákazník v úmyslu objednat zboží prostřednictvím e-shopu, dává mu 24U na vědomí, že internetové stránky e-shopu obsahují podrobný popis (průvodce) technických kroků vedoucích k uzavření kupní smlouvy. Zákazník má možnost v kterékoli fázi až do závazného odeslání objednávky nákupní proces přerušit. Před závazným odesláním objednávky bude zákazníkovi dána možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat.


ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Odpovědnost 24U za vady prodaného zboží a záruční podmínky se řídí reklamačním a záručním řádem, který je zveřejněn společně s těmito VOP a tvoří jejich nedílnou součást.


OSOBNÍ ÚDAJE

24U zpracovává v souvislosti s vyřizováním objednávek (plněním smluvního vztahu a vypořádáváním vzájemných práv a povinností) osobní údaje zákazníků, které mu zákazníci poskytnou.

Poskytování osobních údajů zákazníky je dobrovolné, je však podmínkou realizace smluvního vztahu. 24U vyžaduje poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů zákazníka. Poskytnutí jiných údajů je volitelné a záleží na zákazníkovi; takové údaje je 24U oprávněna využít pouze k účelu stanovenému v čl. 7.1 nebo jinému účelu, ke kterému dá zákazník souhlas.

Osobní údaje bude zpracovávat 24U. 24U prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a údaje nebudou zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu zpřístupněny (poskytnuty) osobám, které podílejí na plnění smluvního vztahu a vypořádávání vzájemných práv a povinností, jako jsou dopravci zboží, provozovatelé platebních systémů apod. Tyto osoby smějí využít osobní údaje pouze v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty 24U. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny třetím osobám, vyžaduje-li to zákon. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně nebo manuálně pověřenými pracovníky.

Zákazník má právo požadovat od 24U informaci o tom, které osobní údaje o něm 24U zpracovává a jakým způsobem, a o dalších okolnostech jejich zpracovávání. Zákazník má oprávnění stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména požadovat od 24U vysvětlení o domnělém porušování ustanovení zákona o zpracovávání osobních údajů či nápravu závadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP a práva a povinnosti z nich vyplývající jsou nedílnou součástí smluvních vztahů podle čl. 1.1 uzavřených mezi 24U a zákazníkem.

Nepředepisuje-li zákon pro určité právní jednání povinnou písemnou formu, lze v rámci smluvních vztahů podle těchto VOP komunikovat elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno (klasickou) poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

24U může kdykoli v průběhu plnění smluvního vztahu podle těchto VOP změnit své identifikační a kontaktní údaje, včetně umístění sídla nebo příslušné provozovny (vždy v rámci České republiky); změna bude účinná zveřejněním na internetových stránkách e-shopu. Zákazník může změnit své identifikační a kontaktní údaje písemným oznámením 24U.

24U je oprávněna tyto VOP kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na internetových stránkách e-shopu. Pro jednotlivé smluvní vztahy se zákazníky (jednotlivé koupě) je rozhodné vždy to znění VOP, které je účinné ke dni sjednání koupě.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.


V Praze dne 1. 2. 2017


24U s.r.o.