Záruční podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační a záruční řád (dále jen „reklamační řád“) byl zpracován podle příslušných právních předpisů a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno zákazníky (dále jen „zákazníci“) u společnosti 24U s.r.o., IČ: 26152584, se sídlem Zvole u Prahy, Skochovická 88, PSČ 252 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74920 (dále jen „24U“).


1.2. Oddíl II reklamačního řádu obsahuje pravidla platná pro všechny zákazníky. Oddíl III stanoví pravidla pro zákazníky, kteří jsou podnikatelé a zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatelé“), a oddíl IV pro ostatní zákazníky, zejména spotřebitele (dále jen „spotřebitelé“).

1.3. Pravidla platná pro podnikatele tvoří součást příslušné kupní smlouvy na zboží a jsou pro obě smluvní strany závazná, ledaže kupní smlouva stanoví jinak. Pravidla platná pro spotřebitele podávají informaci o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu zboží s kupní smlouvou; práva daná spotřebitelům zákonem nejsou reklamačním řádem dotčena.


2. OBECNÉ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

2.1. Ke každému zboží, které bylo zakoupenou u 24U, je přiložen daňový doklad. V případě označení zboží sériovým číslem je i dodací a záruční list opatřen sériovým číslem výrobku a dále vyznačenou záruční dobou.

2.2. Zákazníkovi se doporučuje ihned po převzetí zkontrolovat vlastnosti a množství zboží (kontrola by měla být provedena ještě v  provozovně 24U v případě osobního odběru nebo v přítomnosti dopravce v případě zásilkového prodeje). Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi svou objednávkou, daňovým dokladem, popř. dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle apod.) nebo pokud neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, popř. dodací list se sériovými čísly výrobků, měl by to neprodleně ohlásit 24U. Pokud tak neučiní, znesnadní tím posouzení, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá 24U, což může v důsledku vést k zamítnutí reklamace (je-li zákazníkem podnikatel, povede pozdní uplatnění reklamace automaticky k jejímu zamítnutí).

2.3. Zákazník bere na vědomí, že reklamace může být zamítnuta zejména z následujících důvodů:

poškození zboží při přepravě, pokud je zboží podle zákonných pravidel přepravováno na nebezpečí zákazníka; tyto vady je nutno reklamovat u dopravce. Zboží není přepravováno na nebezpečí zákazníka v případě spotřebitelů,
porušení ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek a dále porušení nebo poškozením sériového čísla,
mechanické poškození, neodborná instalace a zacházení či obsluha,
pokud byly vady způsobeny počítačovými viry,
pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí,
používání zboží v podmínkách nebo prostředí, pro které není určeno, nebo nadměrné zatěžování zboží. Zákazník bere na vědomí, že pokud dokumentace zboží nestanoví jinak, je zboží určeno k používání ve standardních kancelářských podmínkách,
poškození zboží přírodními živly,
poškození zboží zapojením do jiné než standardizované elektrické sítě v České republice (ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80).
2.4. Obrazovka monitoru LCD je považována za vadnou, jestliže jsou na ní vadné 3 pixely nebo jestliže je na obrazovce monitoru více než 7 náhodných subpixelů nebo 2 dvoubody nebo 1 trojbod.

2.5. Záruční doba poskytovaná na PC sestavy, které jsou výrobky 24U, se vztahuje pouze na základní jednotky PC sestav. Základní jednotka se skládá z těchto komponent: základní deska, procesor, chladič CPU, paměť, CD-ROM/RW (případně DVD-ROM/RW), grafická karta, zvuková karta, pevný disk, floppy mechanika, síťová karta, SCSI a RAID řadič, modem, napájecí zdroj a skříň PC. Na jiné komponenty zabudované do PC sestavy poskytuje prodávající záruku shodnou se zárukou na daný komponent poskytovaný při samostatném prodeji, v případě spotřebitelů však nejméně v rozsahu stanoveném zákonem. Na původní na pevném disku instalovaný software (tzv. OEM software) se vztahuje záruční lhůta 90 dní ve smyslu licenčního ujednání výrobce software, ledaže by to bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že zařízení pro ukládání dat (např. počítačové systémy) jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter, který 24U není s to ovlivnit. Je proto nezbytné, aby si zákazník vytvářel zálohy všech dat ukládaných na zakoupeném zboží. Poruší-li zákazník toto pravidlo, nemůže 24U nést odpovědnost za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zboží.

2.7. Před předáním serveru, notebooku či jiného zařízení pro ukládání dat 24U v souvislosti s reklamací je povinností zákazníka zabezpečit si odpovídající zálohu všech dat uložených na zařízení a zabránit jejich možnému zneužití, je-li to možné. Není-li to možné, je zákazník povinen na to 24U výslovně upozornit. Zákazník bere na vědomí, že v průběhu záruční opravy nebo výměny zboží může dojít ke ztrátě uložených dat.

2.8. 24U nezaručuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá 24U žádnou odpovědnost.


3. PRAVIDLA PRO PODNIKATELE

3.1. Pokud je součástí zboží dodaného zákazníkovi originální záruční list výrobce nebo distributora zboží, pak je zákazník povinen respektovat pokyny uvedené v záručním listu, nejsou-li v rozporu s kupní smlouvou. Pokud dle záručního listu provádí reklamaci zboží smluvní partner 24U (autorizované středisko), pak probíhá reklamace dle podmínek smluvního partnera a v souladu s platným právním řádem. Zákazník se zavazuje tyto podmínky respektovat. Jestliže smluvní partner 24U odmítá reklamaci vyhovět, je zákazník povinen o tom bez odkladu vyrozumět 24U.

3.2. Doba záruky začíná běžet dnem dodání zboží (podpis dodacího listu) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dodavatel si vyhrazuje právo vadné zboží nebo jeho díl nahradit bezvadným se stejnými nebo lepšími parametry.

3.3. V případě výměny zboží nebo jeho dílu se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový doklad, kde bude uvedeno nové zboží. Další případné reklamace bude uplatňovat na základě nového dokladu.

3.4. 24U poskytuje zákazníkovi (kupujícímu) záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, pokud ze záručního listu, výdejky ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby. Tato úprava představuje výlučné ujednání o délce odpovědnosti za vady mezi 24U a zákazníkem a uplatňování nároků z odpovědnosti za vady na základě zákona se vylučuje.

3.5. Zárukou za jakost přejímá 24U závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Vada se odstraňuje podle volby 24U buď opravou, nebo výměnou zboží.


4. PRAVIDLA PRO SPOTŘEBITELE
 
4.1. Zboží musí být při jeho převzetí zákazníkem, který je spotřebitelem, v souladu s kupní smlouvou. Co se rozumí souladem a rozporem s kupní smlouvou, stanoví příslušné právní předpisy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.2. 24U poskytuje zákazníkovi na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců, pokud není na dodacím nebo záručním listě uvedena záruční doba delší nebo pokud delší záruční doba není stanovena právním předpisem. U prodeje použitých věcí může 24U záruční dobu zkrátit až na polovinu; u tohoto zboží 24U neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží z důvodu reklamace u 24U.

4.3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Má-li zboží uvést do provozu jiný podnikatel než 24U, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.4. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nejsou-li uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4.5. Při uplatnění práv ze záruky (odpovědnosti za vady, rozporu zboží s kupní smlouvou) má zákazník právo na:

odstranění vady, a to opravou nebo dodáním nového zboží (případně příslušné součásti zboží) bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady,
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupení od smlouvy, jestliže 24U neodstraní vadu (rozpor s kupní smlouvou) v souladu se svými povinnostmi nebo jestliže jde o neodstranitelnou vadu (rozpor s kupní smlouvou).  
4.6. Stejná práva jako při neodstranitelných vadách má zákazník také, jestliže nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady nebo pro větší počet vad. Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou 24U odpovídá, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

4.7. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny ze strany 24U nebo jiné osoby na odpovědnost 24U. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl zákazník a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

4.8. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník u 24U. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě 24U nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji zboží mezi 24U a zákazníkem.

4.9. 24U je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4.10. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se 24U se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.